נוהל וחוזה להעברת משלוחים

 1. השולח מתבקש לקרוא בעיון תנאים אלה המהווים חוזה מחייב בין השולח לבין חברת אר אס קוריאר, כל ויתור על תנאים אלה יהיה תקף רק אם נעשה במפורש בכתב למעט בעניינים שנהוג להסדירם בעל פה ושאינם נוגעים לנושאים מהותיים או יסודיים שבחוזה. 
 2. מכוון שלא ניתן לבטח מטענים אשר מועברים ע"י אופנועים אין חברת אר אס קוריאר מקבלת למשלוחים מסוג זה דברי ערך כגון: תכשיטים, אבנים יקרות, דברי אמנות, ניירות ערך, כסף מזומן וכ., כמו כן אין חברת אר אס קוריאר מקבלת משלוחים אשר אינם ניתנים לביטול, שיחזור או העתקה ע"י אופנועים. 
 3. במידה ויבחר הלקוח בכל זאת להעביר משלוח אשר נכלל בסעיף 2 ישא המזמין באחריות המלאה למשלוח, וזאת אך ורק לאחר עדכון משרד החברה, ואישור המזמין על כך בכתב. 
 4. משלוח אשר ינתן לאחד מעובדי אר אס קוריאר או לכל הפועל מטעמה ללא ידיעת המשרד יהיה באחריות השולח בלבד. 
 5. חברת אר אס קוריאר מעמידה לרשות לקוחותיה רכבים מסחריים לביצוע משלוחים אשר תוכנם בעל ערך, מחיר רכב הינו יקר יותר ממשלוח באופנוע, והמחיר למשלוח זה ינתן במעמד ההזמנה, או לחילופין לפי מחירון הלקוח. 
 6. אר אס קוריאר אינה מקבלת למשלוח חומרים מסוכנים שאינה רשאית להובילם על פי חוק. 
 7. חברת אר אס קוריאר אינה אחראית כלל לרבות רשלנות אך למעט מקרי זדון לנוזלים, לדברים שבירים, או ארוזים באריזה לקוייה או המועדים להינזק או להתקלקל, בכל מקרה גובה הפיצוי יהיה עד לסכום של פי 10 מדמי המשלוח.
  גרם משלוח, שהכיל דברים מהסוג המפורטים לעיל, נזק לחברה או לצד ג' כולשהו ישפה השולח את אר אס קוריאר בגין כל נזק כזה או פיצויים שנאלצה לשלם בגינו אלא אם נגרם הנזק בזדון או ברשלנות מסיבה שאינה קשורה לטיבם שאז תחול האחריות הרגילה כמפורט בסעיף זה. 
 8. אין אר אס קוריאר אחראית כלל לנזק תוצאתי לרבות מקרי זדון ובכל מקרה תחול האחריות של החברה לפי סעיף 7. 
 9. אר אס קוריאר לא תהיה אחראית לאיחורים הנגרמים עקב כתובת בלתי מדוייקת או ע"י הנמען. אר אס קוריאר אחראית לנזק שנגרם לשלוח עקב האיחור במסירה רק אם האיחור נגרם ברשלנותה ועד לסכום של פי 10 מדמי אותו המשלוח.
  זמני המשלוחים מפורטים במחירון הלקוח ויאושרו ע"י הלקוח או בא כוחו, במעמד חתימת החוזה ואישור מחירי המשלוחים. 
 10. משלוח אשר יוזמן ולא יתקבל ע"י הנמען מסיבה שאינה קשורה לאר אס קוריאר ישולם במלואו וכמו כן החזרתו ללקוח תחויב במחיר משלוח מלא, עפ"י המחירון כשליחות כפולה. 
 11. אם ביקש השולח לגבות עבורו המחאה כנגד מסירת המשלוח תהיה אחריות אר אס קוריאר, הן אישית והן באחריות שילוחית לפי כל דין, הן לפי חוזה והן בנזיקין לרבות רשלנות או במקרי זדון, מוגבלת בגין ההמחאה עד לסכום של פי 10 מדמי המשלוח של אותו משלוח. אר אס קוריאר אחראית כאמור רק להעברת ההמחאה ולא תהיה אחראית בכל מקרה לתוקפה של ההמחאה או לכל פרט אחר הקשור בה. 
 12. אר אס קוריאר מספקת שירותי משלוחים אשר מסירתם מבוצעת באותו היום בו נלקחו, לכן אין חברת אר אס קוריאר מאחסנת משלוחים במשרדה. במידה ויבחר מזמין המשלוח להשאיר משלוח כאמור לעיל תהיה האחריות על המשלוח באחריותו המלאה של מזמין המשלוח.